لیلا علاقمند

حوزه تخصصی: گزارشگر

لیلا علاقمند (كارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی متولد سال 1364)

سوابق و موفقیت ها:
• 1387 سال ورود به سازمان و در نقش سردبیر
• از سال 1391 در نقش گزارشگر
• جشنواره بین المللی یونیسف كسب مقام دوم
• كسب مقام های متعددی در جشنواره های مختلف از جمله جشنواره امنیت عمومی، جشنواره كار و تولید معاونت صدا، جشنواره اقتصاد معاونت صدا، جشنواره PSA رادیو سلامت و ...

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع