فرزانه صادقیان

حوزه تخصصی: تهیه كننده
farzane_sadeghian@yahoo.com

فرزانه صادقیان

19 اسفند سال 1388 كار در رادیو را شروع كردم.

كارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

تهیه كننده رادیو
گزارشگر و سردبیر در رادیو اقتصاد
نویسندگی در شبكه آموزش صدا
مشاور محتوایی برنامه در شبكه 5 سیما

دسترسی سریع