گروه اقتصاد و جامعه
هدف از ایجاد این گروه تولید برنامه هایی با رویکردهای اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی که در حوزه اقتصادی و موضوعات بین رشته ای اقتصادی می باشد با توجه به پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ حوزه اقتصاد با سایر حوزه های جامعه این گروه در رادیو اقتصاد راه اندازی شد.
گروه صنعت و بازرگانی
امروزه اقتصاد با مفهومي چون سازمان در تعامل تنگاتنگ معنا مي شود. سازمان هاي توليدي و خدماتي مهمترين سازمان هاي اثرگذار بر اقتصاد هر كشوري محسوب مي شوند. روابط درون سازماني و برون سازماني حاكم بر سازمان هاي ياد شده، ساختارها و فرايندهاي موجود و بسياري...
گروه کسب و کار
زمینه سازی و بستر سازی رسانه ای در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کسب و کار . در این خصوص سعی میشود تا با تبیین و تحلیل بسترهای مختلف اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه فعالیت گروه در خلال برنامهها ، آسیبشناسی وضع موجود و ارائه راهکارها برای رسیدن به...
گروه کشاورزی
گروه کشاورزی رادیو اقتصاد سعی دارد به عنوان بازوی رسانه ای در کنار کشاورزان ایرانی باشد. کشاورزانی که امنیت غذایی کشور ما ایران با همت آن ها فراهم می شود. با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از اقتصاد نفتی توجه ویژه به بخش تولید...