خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

اقدامات بسیج سازندگی خراسان شمالی جهت حمایت از صنایع خرد، كوچك و متوسط

آیتم صنعتگران با موضوع اقدامات بسیج سازندگی خراسان شمالی جهت حمایت از صنایع خرد، كوچك و متوسط

برنامه خانه تا كارخانه آیتم صنعتگران با موضوع اقدامات بسیج سازندگی خراسان شمالی جهت حمایت از صنایع خرد، كوچك و متوسط

1397/09/12
|
11:00
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه