خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

اهمیت قرار گرفتن در خوشه های صنعتی

آیتم با صنعتگران با موضوع اهمیت قرار گرفتن در خوشه های صنعتی

برنامه خانه تا كارخانه آیتم با صنعتگران با موضوع اهمیت قرار گرفتن در خوشه های صنعتی

1396/12/09
|
11:29
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه