خانه تا كارخانه "روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

خانه تا كارخانه

اهمیت صنایع كوچك در توسعه صنعت كشور

آیتم با صنعتگران با موضوع اهمیت صنایع كوچك در توسعه صنعت كشور

برنامه خانه تا كارخانه -آیتم با صنعتگران با موضوع اهمیت صنایع كوچك در توسعه صنعت كشور

1396/11/16
|
12:09
دسترسی سریع
خانه تا كارخانه