صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

واژه »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ واژه ھﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
برای دریافت فایل مربوط به "ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP)" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این خبر

  • اقتصاد کار و نیروی انسانی

  • تفکر استراتژیک؛ راهی برای کسب مزیت رقابتی

  • چیستی و مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP) ﭼﯿﺴﺖ؟

  • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری

  • وجه توسعه ای طرح، سیر فرآیندی، نهادسازی و تکثیر سلولی

  • مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی در رویکردی تطبیقی با پارادایم های رایج علوم انسانی