صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه راه تحقق تمدن اسلام است. این الگو در صورتی می تواند نوید بخش تمدن اسلام باشد که در تمامی ابعادش همچون مبانی، سیستم ها، فرآیندها، راهبرد ها، روش ها، نظریه ها و ... مبتنی بر دین مقدس اسلام طراحی شده باشد.

مبانی الگوی پیشرفت به مثابه چارچوبه و نظام فکری حاکم بر الگوی پیشرفت است و حدّ و مرز فکری معرفتی آن را مشخص می کند و برای سیستم ها، فرآیندها، راهبردها و روش های الگو الزاماتی را تعیین می کند. الگوهای توسعه غربی، عمدتاً بر یکی از سه پارادایم رایج علوم انسانی مبتنی هستند که عبارتند از پارادایم پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی. تجلّی هر کدام از این پارادایم ها در نوع نگاه به هستی، معرفت، روش، انسان، جامعه، علم و ارزش نمود پیدا می کند و در نتیجه بر اساس تفاوت در نوع نگاه، از یکدیگر متمایز می شوند. در این مقاله، هدف محقق این است که با روش مطالعه اکتشافی و تطبیقی، مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی شناسائی شود و با عنوان «مدل پارادایمی شبکه ای» در سه محور هستی، معرفت و روش ارائه گردد. در ضمن با روش مطالعه تطبیقی، دیدگاه هر یک از پارادایم ها را در محورهای هستی، معرفت و روش مقایسه خواهیم کرد و در نهایت سعی شده است که به صورت روشمند، برتری پارادایم شبکه ای بر پارادایم های رایج علوم انسانی در غرب اثبات شود. این مدل پارادایمی، به عنوان مبانی الگوی پیشرفت اسلامی می تواند مورد توجه متخصصین فن قرار گیرد.

مرتبط با این خبر

  • اقتصاد کار و نیروی انسانی

  • تفکر استراتژیک؛ راهی برای کسب مزیت رقابتی

  • چیستی و مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP) ﭼﯿﺴﺖ؟

  • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری

  • وجه توسعه ای طرح، سیر فرآیندی، نهادسازی و تکثیر سلولی

  • مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی در رویکردی تطبیقی با پارادایم های رایج علوم انسانی