صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه افزایش ظرفیت تولید اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی الکتریکی و افزایش روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی الکتریکی ﻣﻮﺟﺐ می‌گردد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دنیا در پی راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و مدیریت ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه‌وری در صنایع ﺑﺎ سیاست‌ﮔﺬاری ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی، ﺿـﻤﻦ ﻣﺮوری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ادبیات موضوعی ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، نتایج ﺣﺎﺻﻞ از تحقیقات در رویکرد ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻃـی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در بزگترین ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر را ﺗﺸـﺮیﺢ و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـی ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ تاثیر اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در یک ﻣﻮرد عملی آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد.

دریافت فایل

مرتبط با این خبر

 • اقتصاد پولی، مالی

 • راهنمای تجارت با کشور چین

 • الگوی راهبردی حمایت از تولید - تجربه دولت چین

 • راهنمای تجارت با کشور ژاپن

 • شیوه های مناسب پرورش ماهیان زینتی گرمسیری

 • الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • راهنمای تجارت با کشور مکزیک

 • راهنمای تجارت با کشور چین

 • راهنمای احداث گلخانه

 • کشورهای پیشنهادی به منظور توسعه روابط تجاری با رویکرد صادرات محوری

 • بررسی موانع پیش روی تولید و سرمایه گذاری در ایران

 • اقتصادهای نوظهور

 • تبیین مفهوم استراتژی توسعه صنعتی و بررسی تجارب کشورهای موفق در بهره گیری از آن

 • بررسی انواع حمایت های مالیاتی از بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و جهان

 • فرآوری محصولات جانبی کشاورزی جهت استفاده در تغذیه دام و طیور

 • بررسی نهادهای سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف جهان و ایران

 • راهنمای تجارت با کشور اندونزی

 • واکاوی افزایش اشتغال در سالهای 1394 و 1395

 • بررسی پدیده ترامپ و آثار و عواقب آن بر اقتصاد امریکا و جهان

 • نگاهی به تجارب جهانی در استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد

 • بررسی شرایط محیط کار در جهان امروز

 • شاخص جهانی توانمندسازی تجاری

 • تحلیل الگوی اشتغال در بخش صنعت ایران و بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان(کاج)

 • بررسی نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ششم توسعه

 • اقتصاد به زبان ساده

 • دورنمای صنعت خودرو سازی جهان در افق 2030

 • بررسی رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور

 • افق شاخص‌های اقتصادی ایران تا 2020

 • حمایت از تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا

 • راهنمای تجارت با کشور قزاقستان

 • نقش مدیریت تجارت خارجی در رونق بخش تولید

 • سیاست گذاری صنعتی برای پیشرفت اقتصادی

 • راهنمای تجارت با کشور برزیل

 • هندسه طراحی دفاعی الگوی اسلامی - ایرانی

 • راهنمای تجارت با کشور روسیه

 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • مدیریت بهینه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در صنایع و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه‌وری

 • اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

 • اقتصاد کار و نیروی انسانی

 • تفکر استراتژیک؛ راهی برای کسب مزیت رقابتی

 • چیستی و مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP) ﭼﯿﺴﺖ؟

 • وجه توسعه ای طرح، سیر فرآیندی، نهادسازی و تکثیر سلولی

 • مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی در رویکردی تطبیقی با پارادایم های رایج علوم انسانی