صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﭘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی ، ﺿـﻤﻦ ﻣﺮوری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در روﻳﻜﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر را ﺗﺸـﺮﻳﺢ و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻲ آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد.

دریافت فایل

مرتبط با این خبر

  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP) ﭼﯿﺴﺖ؟

  • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری

  • وجه توسعه ای طرح، سیر فرآیندی، نهادسازی و تکثیر سلولی

  • مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی در رویکردی تطبیقی با پارادایم های رایج علوم انسانی