دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 09:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

دكتر كتاب

معرفی كوتاه و جذاب از بخشهای مختلف كتاب هایی در حوزه های اقتصادی، مدیریت و موفقیت

تهیه كننده: علی دهقانزاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 09:20

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:09:20

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دكتر كتاب