پیشران "پنجشنبه و جمعه" از ساعت 06:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

پيشران

پیشران

بررسی چالش های اقتصادی پیشروی كشور و پیشنهاد راهكارهای مناسب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنجشنبه و جمعه"

ساعت پخش برنامه: 06:05

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
پیشران