ارز و مرز "پنج شنبه" از ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارز و مرز

ارز و مرز

روابط و مراودات اقتصادی همسایگان ایران و شناخت ظرفیت ها و چالش ها در مورد صادرات غیر نفتی

تهیه كننده و نویسنده: اسماعیل علی پناه
كارشناس مجری: ناصر خیرخواه
هماهنگی: سامان حافظی
آیتم ساز: شیما شكوه غازانی و سامان حافظی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنج شنبه"

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
ارز و مرز