دوباره صبح "پنجشنبه" از ساعت 06:30 به مدت 75 دقیقه

رادیو اقتصاد

دوباره صبح

دوباره صبح

مجله بامدادی است كه در روزكاری پایان هفته هم رویكرد اطلاع رسانی دارد و هم رویكرد تفریحی سرگرمی

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی
گوینده: معصومه سید علوی
گزارشگر: مهدخت نعمت زاده
نویسنده: آمنه نیك صفات
هماهنگی و ارتباطات: مژده ابراهیمیان
آیتم ساز: مجید اجاق لو، حمیده رضا سلطانی و بهارك عرفان هاشمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 06:30

مدت برنامه:75 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دوباره صبح