از بركت حسین پنجشنبه از ساعت 11:00 به مدت 50دقیقه

رادیو اقتصاد

از بركت حسين

از بركت حسین

بازتاب حال و هوای راهپیمایی اربعین

تهیه كننده : نازنین كتابچی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه:50دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
از بركت حسین