بازار مجازی "روزهای فرد" از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

بازار مجازي

بازار مجازی

بازار مجازی

تهیه كننده : حمیده رضا سلطانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "روزهای فرد"

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
بازار مجازی