صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه: 55 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی افراد موثر جامعه با تاکید بر اقتصاد در قالب های متنوع برنامه سازی رادیویی که در ساخت وطن عزیزمان ایران تاثیر گذارند.

تهیه کننده: سهیلا کسی خان

گوینده: معصومه رفعتی

هماهنگی: راحله پورزارع

گزارشگر: مهدخت نعمت زاده

همکاران ما