چهل منزل با خورشید "پنجشنبه" از ساعت 08:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو اقتصاد

چهل منزل با خورشيد

چهل منزل با خورشید

ویژه برنامه اربعین حسینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 08:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
چهل منزل با خورشید