اكنون خرمشهر سه شنبه از ساعت 09:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

اكنون خرمشهر

اكنون خرمشهر

ویژه فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس، روز مقاومت، ایثار و پیروزی

تهیه كننده: حسین سلطانی
كارشناس مجری: امیرحسین راسخ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
اكنون خرمشهر