درس گفتار "پنج شنبه" از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

درس گفتار

درس گفتار

در این برنامه با بهره گیری از كارشناسان اقتصادی به بررسی مسائل مختلف اقتصادی از جمله آینده حكمرانی در اقتصاد ایران، تعریف پول، بدهی و ... پرداخته خواهد شد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "پنج شنبه"

ساعت پخش برنامه: 10:10

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
درس گفتار