رو در رو شنبه و دوشنبه از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

رو در رو

رو در رو

بررسی سیاست های پولی و ارزی دولت آینده و روند دریافت مجوزهای كسب و كار در صتایع كوچك و بزرگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه و دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
رو در رو