دومین گام ایام هفته از ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو اقتصاد

دومين گام

دومین گام

مناظره كاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری
كارشناس مجری: دكتر حمیدرضا مهدیار اسماعیلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام هفته

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دومین گام