چشمه علوی یكشنبه از ساعت 00:05 به مدت 115 دقیقه

رادیو اقتصاد

چشمه علوي

چشمه علوی

ویژه ضربت خوردن حضرت امام علی (ع)

تهیه كننده: اسماعیل شامانیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 00:05

مدت برنامه:115 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
چشمه علوی