خوشه چین "شنبه، دوشنبه و چهارشنبه" از ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

خوشه چین 26 تیر

خوشه چین 26 تیر

1398/04/26
|
11:45

ساسان كشاورز (محقق بخش تحقیقات سبزی و سیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج) محمود باقری (دكترای اصلاح نباتات و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج) ناصر نوروزی (كارشناس مجری) مهدی شیار (تهیه كننده)

دسترسی سریع
خوشه چین