صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اساسا توانایی ها و منابع یک کشور برای موفقیت در همه زمینه های اقتصادی و صنعتی ناکافی است چرا که همواره منابع محدود بوده و باید بدرستی مدیریت شود.

هدفمندی صنایع اولویت دار از جمله مهمترین سیاست های سرنوشت ساز صنعتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به شمار میرود. تعیین اولویت ها کمک می کند که دولت ها بتوانند نوع و میزان حمایت خود از بخش های مختلف اقتصادی و رشته های صنعتی را بدرستی تعیین و پیاده سازی کنند.

برای دریافت فایل مربوط به "سیاست گذاری صنعتی برای پیشرفت اقتصادی" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران