دریافت نسخه الكترونیكی: تاثیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی

(پژوهشنامه اقتصادی)

1400/10/18
|
10:15

محققان زیادی بر اهمیت رقابت‌پذیری یك اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاكید كرده‌اند؛ با این وجود، مطالعاتی كه به‌صورت كمی به تحلیل اركان مختلف رقابت پذیری در یك اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است.

بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر كردن شكاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی كشورها است.

در این راستا با استفاده از داده‌های 81 كشور عضو مجمع جهانی اقتصاد در سه گروه كشورهای منبع‌محور، كارایی‌محور و نوآوری‌محور برای سال‌های 2017- 2008 و از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، تاثیر اركان رقابتپذیری ملی بر رشد اقتصادی بررسی شده است.

نتایج بیانگر این است كه تاثیر نهادها، زیرساخت‌ها، آموزش عالی، پیچیدگی كسب‌و‌كار و نوآوری در هر سه گروه كشورها بر روند رشد اقتصادی مثبت و معنا‌دار است.

همچنین تاثیر اركان كارایی بازار كار، توسعه بازار مالی و محیط اقتصاد كلان تنها در كشورهای كارایی‌محور و نوآوری‌محور معنادار شده است و ركن آموزش ابتدایی و بهداشت فقط در كشورهای منبع‌محور معنادار بوده است.

همچنین تاثیر اركان كارایی بازار كالا و اندازه بازار فقط در كشورهای نوآوری‌محور بر روند رشد اقتصادی معنا‌دار بوده است و در ركن آمادگی در فناوری تنها برای كشورهای نوآوری‌محور معنا‌دار نبوده است.

به‌طور خلاصه نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است كه تاثیر عوامل رقابت‌پذیری بر سطح رشد اقتصادی در كشورهای مختلف با توجه به میزان شاخص‌های توسعه‌یافتگی كشورها متفاوت است.

دسترسی سریع