عبدالملكی: طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال ایران

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از طراحی زیست بوم ملی اشتغال ایران با همكاری همه دستگاه ها خبر داد.

1400/09/10
|
09:09

عبدالملكی در صحن علنی مجلس با بیان اینكه در حوزه اشتغال مخاطبان غالباً بیكاران صرف نیستند گفت: جمعیت بیكار و شبه بیكار در حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر، جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعاً 14 میلیون نفر هستند؛ نرخ مشاركت كنونی 41 درصد است و نرخ بیكاری رسمی كه شامل بیكاری مطلق است، 9.6 درصد است.

وزیر كار اضافه كرد: میزان بیكاری رسمی جوانان بین 18 تا 35 سال 17.6 درصد است.

عبدالملكی گفت: تاكنون ده ها هزار میلیارد تومان در سال های گذشته برای اشتغالزایی هزینه شده، اما مسئله اشتغال هنوز باقی مانده است؛ كاری كه در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست بومی به مقوله اشتغال است.

در این زیست بوم ارتباط بین اشتغال و تولید وجود دارد؛ تولید منجر به اشتغال می شود و اگر افزایش یابد، فرصت های شغلی بیتشری حاصل می شود.

همچنین اگر كیفیت نیروی كار بهبود یابد، شاهد بهره وری تولید نیز خواهیم بود.

وزیر كار افزود: راهبرد ما برای ایجاد اشتغال از طریق تقویت بخش های تولیدی بهره ور و اشتغالزا، است كه بر این اساس وزارتخانه ها موظف شدند بر این بخش ها متمركز كنند.

دسترسی سریع