رادیو اقتصاد: تسهیل حضور شركت های ایرانی در رویدادهای خارجی نمایشگاهی

معاون امور نمایشگاهی شركت سهامی نمایشگاه ها گفت: تسهیلات ویژه در حمایت از شركت های ایرانی برای حضور در نمایشگاه های خارجی اختصاص می یابد.

1400/09/10
|
08:19

این تسهیلات در قالب تهاتر ها و تفاهمنامه های نمایشگاهی موجب خواهد شد، هزینه ها برای شركت ها و برگزاركنندگان رویداد های خارجی كاهش یابد.

قنبری افزود: شركت های ایرانی هنگام حضور در رویدادهای نمایشگاهی با مشكلات زیادی از جمله انتقال پول و مراودات مالی و تجاری مواجه هستند.

قنبری اضافه كرد: با انجمن برگزاركنندگان نمایشگاه های ایران و شركت های ایرانی كه مجری برگزاری نمایشگاه های خارجی هستند، تفاهمنامه ای امضا شده كه می توان حضور شركت های ایرانی در نمایشگاه های خارجی را توسعه داد.

معاون امور نمایشگاهی شركت سهامی نمایشگاه ها گفت: در درجه نخست كشورهای همسایه، جامعه هدف برای حضور شركت های ایرانی در نمایشگاه های خارجی هستند و در همین زمینه بازار و ظرفیت های 15كشور همسایه رصد و بررسی می شود.

دسترسی سریع