دریافت نسخه الكترونیكی: انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

(پژوهشنامه اقتصادی)

1400/09/07
|
13:29

این مقاله اثر انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بر رشد اقتصادی ایران، طی ذوره 1340 تا 1380 را كورد آزمون قرار می دهد.

دسترسی سریع