مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب: كارشكنی بانك‌ها در تكمیل نشدن نیروگاه‌های برقابی.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب گفت: دولت، بانك‌ها را مكلف به سرمایه گذاری در طرح نیروگاه‌های برق آبی كرده است اما بانك‌ها با تامین نكردن اعتبار، مانع تكمیل شدن نیروگاه‌های برق آبی شدند.

1400/09/03
|
08:24

رضوی افزود: همكاری نكردن بانكها؛ مدت زمان اجرای طرح های برق آبی را از حدود 5 سال به حدود 15 سال افزایش داده و طولانی شدن زمان اجرای طرح ها باعث سه برابر شدن هزینه انجام آن شده است.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب گفت: تكمیل نشدن این نیروگاه ها تامین برق را با مشكل مواجه كرده و خاموشی ها را در پی داشته است.

دسترسی سریع