دریافت نسخه الكترونیكی: ارزیابی نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بر قدرت خرید كالای بادوام

(فصلنامه مطالعات اقتصادی كاربردی ایران)

1400/08/24
|
12:08

در اقتصادهای متمركز نابرابری جغرافیایی یكی از مهم‌ترین ابعاد نابرابری است كه موردتوجه سیاست‌گذاران است.

طرح آمایش فضایی سرزمین مهم‌ترین سیاست دولت در اقتصاد ایران به‌منظور كاهش نابرابری و فقر در ابعاد مكانی و جغرافیایی است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد، فقر نسبی، رشد درآمد سرانه حقیقی، بیكاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره‌ی حقیقی بر قدرت خرید حقیقی كالاهای بادوام با استفاده از مدل گشتاور تعمیم‌یافته خود رگرسیونی فضایی SAR-GMM-DPD با ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل- باند پویای تصادفی در بین استان‌های ایران در دوره‌ی 1396-1385 است.

نتایج نشان‌داد كه طبق تئوری نظریه‌ی مصرف دوزنبری، كالاهای بادوام دارای تابع تقاضای شكسته است؛ به‌طوری‌كه وقفه‌ی اول متغیر وابسته با ضریب 009/0 دارای تأثیر مثبت بر قدرت خرید كالاهای بادوام است.

وقفه‌ی اول فضایی SAR نیز منفی و معنادار 007/0- است كه بیانگر وابستگی فضایی منفی بین استان‌های ایران است، یعنی اثرات متغیرهای مستقل‌بر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است.

نابرابری درآمد با ضریب 43/0- تأثیر منفی بر قدرت خرید كالای بادوام خانوارها دارد. خط فقر نسبی با ضریب 06/0- اثر منفی بر قدرت خرید می‌گذارد و هرچه خط فقر نسبی به سمت دهك‌های بالای درآمدی حركت می‌كند، قدرت خرید كالای بادوام كاهش می‌یابد.

دسترسی سریع