دریافت نسخه الكترونیكی: كارایی اقتصادی و اندازه دولت

(پژوهشنامه اقتصادی)

1400/08/15
|
12:38

تاثیر اندازه دولت بر عملكرد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این راستا برخی نظریه ها تاكید جدی بر عدم مداخله دولت دارندو برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه می دانند.

دسترسی سریع