دریافت نسخه الكترونیكی: تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

(فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی كاربردی ایران)

1400/07/27
|
08:47

رشد اقتصادی همواره به‌عنوان یكی از اهداف محوری نظام‌های اقتصادی مطرح بوده است و این رشد بدون تأمین سرمایه لازم امكان‌پذیر نیست و مؤسسات بیمه ازجمله نهادهای مالی هستند كه در كنار توسعه مؤثر و تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق ‌بیمه و پرداخت خسارت می‌توانند با انباشت سرمایه، زمینه‌های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم كنند.

بدین منظور هدف از انجام این تحقیق این است كه تأثیر بیمه‌های ‌زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی 54 كشور بررسی شود. در این تحقیق دو نمونه متشكل از 30 كشور منتخب توسعه‌یافته و 24 كشور منتخب درحال‌توسعه انتخاب شده است.

الگوی مورد استفاده یك الگوی پویای پانل است كه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای (GMM) برای داده‌های تركیبی در بازه زمانی 2015-2000 برآورد شده است.

نتایج حاكی از آن است كه توسعه بیمه‌های ‌زندگی و غیر‌زندگی هر دو بر رشد اقتصادی كشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تأثیر مثبت دارند، همچنین به دلیل سطح درآمد سرانه پایین كشورهای درحال‌توسعه، تأثیر بیمه‌های ‌زندگی و غیر‌زندگی بر رشد اقتصادی آنها بیشتر از كشورهای توسعه‌یافته است.

دیگر نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار انباشت سرمایه فیزیكی، سرمایه انسانی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی هر دو گروه كشورهای منتخب می‌باشد.

دسترسی سریع