مدیركل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی: راه‌اندازی نرم‌افزار مرخصی زایمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به‌ زودی

مدیركل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از راه‌اندازی نرم‌افزار مرخصی زایمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در آینده نزدیك خبر داد.

1400/06/24
|
09:16

شكوری با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مرخصی زایمان بیمه شدگان افزود: تمام خدمات به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به سایت خدمات تأمین اجتماعی مدارك مورد نیاز از جمله گواهی ولادت فرزند، شناسنامه مادر و گواهی پزشك بیمارستان را بارگذاری كنند.

مدیركل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره نرم‌افزار جدید مرخصی زایمان بیمه تأمین اجتماعی گفت: این نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی می‌شود كه بدون دخالت كاركنان تامین اجتماعی حقوق مرخصی زایمان محاسبه و به صورت ماهیانه به حساب فرد بیمه شده واریز شود و این فرآیند در ماه‌های بعدی نیز ادامه پیدا خواهد كرد.

مبالغ مورد نظر به صورت غیرحضوری و الكترونیكی واریز می‌شود.

دسترسی سریع