دریافت نسخه الكترونیكی: بررسی و برآورد سیكل‌های تجاری در اقتصاد ایران

(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی)

1400/04/21
|
08:53

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیكل‌های تجاری و دیدگاه های متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاست های پولی و مالی است كه با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سال های 1385-1338 برآورد شده است.

نتایج مقاله نشان می‌دهد كه عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و به نظر می‌رسد كه سیاست های مالی بیشتر از سیاست های پولی در ایجاد سیكل‌های تجاری مؤثر بوده‌اند. در این میان عوامل دیگری كه همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می‌شوند، در ایجاد تنش های اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.

دسترسی سریع