دریافت نسخه الكترونیكی: رهیافت اقتصادی در شکل‌گیری شبکه مهاجرین داخلی

(فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران)

1399/11/25
|
09:10

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل­ گیری شبکه مهاجرین داخلی می­ پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه­ های اجتماعی در ایران است.

در پژوهش حاضر برای اولین ­بار جهت انجام مطالعه شبکه به ­جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به­طور مستقیم از داده ­های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است.

نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل­ گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده­ های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل­ گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به‌عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده ­اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج نشان می ­دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان ­دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم­دوره و همچنین قدیمی ­تر است.

یکی دیگر از نوآوری­ های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه‌بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می­یابد و این نتیجه­ گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

دسترسی سریع