صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

واژه »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ واژه ھﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
برای دریافت فایل مربوط به "ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP)" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا