صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

واژه »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ واژه ھﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
برای دریافت فایل مربوط به "ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP)" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران