صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

واژه »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ واژه ھﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
برای دریافت فایل مربوط به "ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP)" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران

  • تحلیل تورم در سال 1396

  • تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

  • بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • مدیریت آب در صنعت فولاد

  • کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور

  • توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه