صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با وجودی که سرمایه به‌عنوان مهم‌‌ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به‌دلیل محدودیت‌های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌شود؛ اما ...

با وجودی که سرمایه به‌عنوان مهم‌‌ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به‌دلیل محدودیت‌های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. ازجمله مهم‌‌ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه‌گذاری در کشورها دارد. لذا به‌دلیل اهمیت این موضوع، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل‌کننده فساد که در حکمرانی دولت‌ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده‌های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال‌توسعه طی سال‌های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه‌گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی‌داری بر آن می‌گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی‌داری را بر سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی داشته‌اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به‌عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

نویسندگان
مهدی خداپرست مشهدی ؛ عبدالرحیم کردی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

برای دریافت فایل مربوط به " تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران