صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

(منبع : مرکز پژوهش های مجلس ، معاونت پژوهش های اقتصادی)

این گزارش با هدف بررسی نقش دولت ژاپن در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، پس از مرور رویکردها و راهبردهای دولت از قرن هفدهم تا پایان دوره رشد معجزه آسای این کشور در دهه 1970 میالدی، به
مطالعه برخی از مهمترین عوامل رشد بالای اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است که اهم آنها شامل موارد ذیل میشود:

-دولت ژاپن، شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی را در دوران جهش رشد اقتصادی فراهم و حفظ کرده است.
-دولت همواره و بهطور مستمر به تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر، مطیع در برابر دولت و کارفرما و دارای روحیه کار جمعی اهتمام داشته است.
-ژاپنی‌ها توانایی باالیی در اقتباس و اخذ فناوری غربی و انطباق آن با شرایط خاص خود داشتهاند و از فرصتهای فضای بینالمللی به بهترین نحو بهره برده‌اند.
- ...

برای دریافت فایل مربوط به " الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن) " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران