صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه راه تحقق تمدن اسلام است. این الگو در صورتی می تواند نوید بخش تمدن اسلام باشد که در تمامی ابعادش همچون مبانی، سیستم ها، فرآیندها، راهبرد ها، روش ها، نظریه ها و ... مبتنی بر دین مقدس اسلام طراحی شده باشد.

مبانی الگوی پیشرفت به مثابه چارچوبه و نظام فکری حاکم بر الگوی پیشرفت است و حدّ و مرز فکری معرفتی آن را مشخص می کند و برای سیستم ها، فرآیندها، راهبردها و روش های الگو الزاماتی را تعیین می کند. الگوهای توسعه غربی، عمدتاً بر یکی از سه پارادایم رایج علوم انسانی مبتنی هستند که عبارتند از پارادایم پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی. تجلّی هر کدام از این پارادایم ها در نوع نگاه به هستی، معرفت، روش، انسان، جامعه، علم و ارزش نمود پیدا می کند و در نتیجه بر اساس تفاوت در نوع نگاه، از یکدیگر متمایز می شوند. در این مقاله، هدف محقق این است که با روش مطالعه اکتشافی و تطبیقی، مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی شناسائی شود و با عنوان «مدل پارادایمی شبکه ای» در سه محور هستی، معرفت و روش ارائه گردد. در ضمن با روش مطالعه تطبیقی، دیدگاه هر یک از پارادایم ها را در محورهای هستی، معرفت و روش مقایسه خواهیم کرد و در نهایت سعی شده است که به صورت روشمند، برتری پارادایم شبکه ای بر پارادایم های رایج علوم انسانی در غرب اثبات شود. این مدل پارادایمی، به عنوان مبانی الگوی پیشرفت اسلامی می تواند مورد توجه متخصصین فن قرار گیرد.

مرتبط با این برنامه

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران

  • تحلیل تورم در سال 1396

  • تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

  • بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • مدیریت آب در صنعت فولاد

  • کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور

  • توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه