صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقشه راه تحقق تمدن اسلام است. این الگو در صورتی می تواند نوید بخش تمدن اسلام باشد که در تمامی ابعادش همچون مبانی، سیستم ها، فرآیندها، راهبرد ها، روش ها، نظریه ها و ... مبتنی بر دین مقدس اسلام طراحی شده باشد.

مبانی الگوی پیشرفت به مثابه چارچوبه و نظام فکری حاکم بر الگوی پیشرفت است و حدّ و مرز فکری معرفتی آن را مشخص می کند و برای سیستم ها، فرآیندها، راهبردها و روش های الگو الزاماتی را تعیین می کند. الگوهای توسعه غربی، عمدتاً بر یکی از سه پارادایم رایج علوم انسانی مبتنی هستند که عبارتند از پارادایم پوزیتیویستی، تفسیری و انتقادی. تجلّی هر کدام از این پارادایم ها در نوع نگاه به هستی، معرفت، روش، انسان، جامعه، علم و ارزش نمود پیدا می کند و در نتیجه بر اساس تفاوت در نوع نگاه، از یکدیگر متمایز می شوند. در این مقاله، هدف محقق این است که با روش مطالعه اکتشافی و تطبیقی، مبانی پارادایمی الگوی پیشرفت اسلامی شناسائی شود و با عنوان «مدل پارادایمی شبکه ای» در سه محور هستی، معرفت و روش ارائه گردد. در ضمن با روش مطالعه تطبیقی، دیدگاه هر یک از پارادایم ها را در محورهای هستی، معرفت و روش مقایسه خواهیم کرد و در نهایت سعی شده است که به صورت روشمند، برتری پارادایم شبکه ای بر پارادایم های رایج علوم انسانی در غرب اثبات شود. این مدل پارادایمی، به عنوان مبانی الگوی پیشرفت اسلامی می تواند مورد توجه متخصصین فن قرار گیرد.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا