صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه افزایش ظرفیت تولید اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی الکتریکی و افزایش روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی الکتریکی ﻣﻮﺟﺐ می‌گردد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دنیا در پی راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و مدیریت ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه‌وری در صنایع ﺑﺎ سیاست‌ﮔﺬاری ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی، ﺿـﻤﻦ ﻣﺮوری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ادبیات موضوعی ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، نتایج ﺣﺎﺻﻞ از تحقیقات در رویکرد ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻃـی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در بزگترین ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر را ﺗﺸـﺮیﺢ و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـی ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ تاثیر اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در یک ﻣﻮرد عملی آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد.

دریافت فایل

مرتبط با این برنامه

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران

  • تحلیل تورم در سال 1396

  • تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

  • بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • مدیریت آب در صنعت فولاد

  • کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور

  • توصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه