صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه افزایش ظرفیت تولید اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی الکتریکی و افزایش روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی الکتریکی ﻣﻮﺟﺐ می‌گردد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دنیا در پی راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و مدیریت ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه‌وری در صنایع ﺑﺎ سیاست‌ﮔﺬاری ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی، ﺿـﻤﻦ ﻣﺮوری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ادبیات موضوعی ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، نتایج ﺣﺎﺻﻞ از تحقیقات در رویکرد ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻃـی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در بزگترین ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر را ﺗﺸـﺮیﺢ و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـی ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ تاثیر اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در یک ﻣﻮرد عملی آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد.

دریافت فایل

مرتبط با این برنامه

  • سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران

  • سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

  • بررسی مولفه‌های موثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در ایران

  • مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی

  • دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

  • اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

  • بررسی وضعیت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1394-1368

  • تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان های ایران

  • مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران