صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه افزایش ظرفیت تولید اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی الکتریکی و افزایش روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی الکتریکی ﻣﻮﺟﺐ می‌گردد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دنیا در پی راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و مدیریت ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه‌وری در صنایع ﺑﺎ سیاست‌ﮔﺬاری ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی، ﺿـﻤﻦ ﻣﺮوری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ادبیات موضوعی ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، نتایج ﺣﺎﺻﻞ از تحقیقات در رویکرد ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻃـی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در بزگترین ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر را ﺗﺸـﺮیﺢ و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـی ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ تاثیر اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی بهینه‌ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در یک ﻣﻮرد عملی آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد.

دریافت فایل

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا