صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

این مطالعه اثر شوک نرخ ارز بر متغیر­های کلیدی کلان اقتصادی را با در نظر گرفتن مبحث درجه عبور ناقص نرخ ارز، در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی کینزی جدید که متناسب با اقتصاد ایران طراحی شده است، تحت دو سناریوی ....

این مطالعه اثر شوک نرخ ارز بر متغیر­های کلیدی کلان اقتصادی را با در نظر گرفتن مبحث درجه عبور ناقص نرخ ارز، در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی کینزی جدید که متناسب با اقتصاد ایران طراحی شده است، تحت دو سناریوی سیاست‌گذاری براساس صلاحدید و تعهد مورد بررسی قرار می­دهد. در این مطالعه درجه عبور ناقص نرخ ارز از طریق وجود چسبندگی اسمی در مورد قیمت­های وارداتی و مدلسازی مسیر اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر یک اقتصاد باز در نظر گرفته می­شود. بدین‌منظور، ضرایب الگوی موردنظر به روش بیزین و با استفاده از داده­های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1369 تا 1393 تخمین زده شده‌اند. سپس مدل تحت دو سیاست‌گذاری صلاحدید و تعهد شبیه‌سازی شده و اثر شوک نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد در این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اثر اولیه شوک وارده به نرخ ارز بر تمامی متغیر‌ها طبق هر دو سناریو تقریباً یکسان است ولی در حالت صلاحدید بازگشت به مسیر بلندمدت نیازمند زمان بیشتری است. همچنین بده بستان بین تولید و تورم تحت سیاست تعهد مطلوب‌تر از حالت صلاحدید بوده و نیز سیاست صلاحدید در یک اقتصاد باز به نسبت یک اقتصاد بسته ذاتاً پایداری کمتری دارد.

برای دریافت فایل مربوط به " ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز " روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

  • نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

  • پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

  • تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

  • تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید(درس هایی از تجربه ژاپن)

  • بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران

  • ساختار تیم استارتاپی ؛ از سیر تا پیاز ایجاد یک تیم استارتاپی

  • ظرفیت های کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ایران

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا