صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﭼﺎق را ﯾﺎﻓﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.

دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﭘﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

اﯾﻦ رﮐﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن آﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺳﺎزد از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎدراﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و رﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ (ﻣﻘﺪﺳﯽ، 1379-80، ص120).

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و وﺟﻮد ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه ﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ آن و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻠﯽ ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

برای دریافت فایل مربوط به "حمایت از تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا" روی لینک زیر کلیک کنید.

مرتبط با این برنامه

  • نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا

  • راهنمای جامع پرورش شترمرغ

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید (رویکردهای انتخاب بخش های اولویت دار)

  • عوامل تعیین‌کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه‌ای ایران

  • تحلیل تورم در سال 1396

  • تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

  • بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

  • الگوی راهبردی حمایت از تولید

  • مدیریت آب در صنعت فولاد

  • کینوا ، شبه غله مناسب منابع آب شور