صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فساد، مانع رشد و توسعه اقتصادی می شود و همه باید در مسئولیت های خود با آن مبارزه کنند.