بررﺳﯽ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن

شناسه : 36421460
بازگشت

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در ۳۰ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص…

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


  

تازه‌ترین مطالب

محمد مروج حسینی عنوان کرد:
تبلیغات در و دیوار شهر در قبضه برندهای خارجی
رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: متاسفانه در و دیوار شهرهای کشور به ویژه تهران پر از برندهای مشهور پوشاک خارجی است که هیچ سنخیتی با سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی ندارد.
محمد کشتی آرای پیشنهاد کرد:
ایجاد برج طلا در شهرها بجای شهرک صنعتی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران و ایران گفت: ایجاد برج طلا و جواهر در شهرها بجای شهرک صنعتی با هدف تمرکز بیشتر برای معاملات عمده، صادراتی و جهانی در کشور تاکید کرد.
برنامه "روستای ما" ؛
پرورش ماهی در روستا
رادیو اقتصاد در برنامه "روستای ما" یکشنبه 8 اسفند ماه، به موضوع پرورش ماهی در روستا می پردازد.
برنامه "نود و هشتی ها" ؛
میزان تناسب کارمزد بانکی با خدمات ارائه شده
رادیو اقتصاد در برنامه "نود و هشتی ها" یکشنبه 8 اسفند ماه، به سراغ میزان تناسب کارمزد بانکی با خدمات ارائه شده خواهد رفت.
برنامه "ارمغان طبیعت" ؛
تامین خوراک طیور و انواع آن
رادیو اقتصاد در برنامه "ارمغان طبیعت" یکشنبه 8 اسفند ماه، به مبحث تامین خوراک طیور و انواع آن می پردازد.