بررﺳﯽ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن

شناسه : 36421460
بازگشت

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در ۳۰ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص…

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


  

تازه‌ترین مطالب

احمدعلی سیروس:
ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی
مشاور کانون سردفتران ایران بر ضرورت ثبت سند خودرو تنها در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
برنامه "نود و هشتی ها" ؛
تاثیر کاهش تفریح در اقتصاد خانواده
رادیو اقتصاد در برنامه "نود و هشتی ها" سه شنبه 5 بهمن ماه، به موضوع تاثیر کاهش تفریح در اقتصاد خانواده خواهد می پردازد.
برنامه "از حرف تا عمل" ؛
صادرات خدمات فنی مهندسی صنعت برق
رادیو اقتصاد در برنامه "از حرف تا عمل" سه شنبه 5 بهمن ماه، به موضوع مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی صنعت برق خواهد پرداخت.
برنامه "ارمغان طبیعت" ؛
جایگاه ایران در پرورش صنعتی ماهیان خاویاری
رادیو اقتصاد در برنامه "ارمغان طبیت" سه شنبه 5 بهمن ماه، جایگاه ایران در پرورش صنعتی ماهیان خاویاری را بررسی می کند.
خطیبی تاکید کرد:
کاهش تولید نفت؛ نوید بخش قیمت گذاری مناسب در آینده!
خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با مجله خبری تحلیلی "روی خط اقتصاد" درباره تعیین قیمت نفت در سال 2017 میلادی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اخیر اوپک تولید 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت کاهش یافته که نوید بخش تعیین قیمت مناسب در آینده است.