آرشیو پژوهش های اقتصادی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ (GDP) و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ (GNP) ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ آن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
مهندس علی زارعی ؛
نقش خلاقیت در کارآفرینی و فروش
سوال : چرا برخی از کشورها در فروش محصولات خود موفق تر عمل می کنند؟ چه رابطه ای بین ثروت ملی و فروش وجود دارد؟
ﺳﻬﺮاب دل اﻧﮕﯿﺰان؛
بررﺳﯽ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در ۳۰ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﭘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
محمد رضا عارف ، ابوالفضل کیانی بختیاری ؛
ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی
در دوران کنونی تولید علم و جنبش علمی با رونق و پیشرفت فنآوری به طور کامل آمیخته است و می توان گفت که تولید، گسترش و ترویج علم تاثیر چشم گیری در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران؛
تحولات تولید ناخالص داخلی ایران و اجزاء آن
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺳﺎل 85 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ دو ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 87 و 91 ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ …
دانلود فایل پی دی اف؛
افزايش توليد در كوتاه مدت با به كارگيرى روشهاى چاه محور
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﻮ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ...
دكتر كيومرث سهيلی ؛
تأثير بهبود فناوری توليد در بخش كشاورزی
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺮژی در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺪل ﻓﻨی اﻗﺘﺼﺎدی MEDEE-S
گزارش صنایع منتخب به روایت آمار و اطلاعات ؛
شماره ۱ : لوازم خانگی - اردیبهشت ۱۳۹۵
دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﺮاوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ادواری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
معاونت بهینه سازی مصرف انرژی؛
ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ بهینه سازی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژی ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﺑﻠﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ
به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻧﺮژی ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻣﻈﺮﻭﻑ ﻛﺸﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی عملی بهینه ساﺯی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژی ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی؛
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ، ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻧﻈـﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺸـﺎورزی و ﺻـﻨﻌﺖ در ﻫﻤــﺎﯾﺶ«ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺗﻮﻟﯿــﺪﻣﻠﯽ، ﮐــﺎر و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ از ﻣﻨﻈــﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن » ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ
نمایش 1 - 11 از 30 نتیجه
آیتم در هر صفحه 11
از 3

  

تازه‌ترین مطالب

محمد مروج حسینی عنوان کرد:
تبلیغات در و دیوار شهر در قبضه برندهای خارجی
رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: متاسفانه در و دیوار شهرهای کشور به ویژه تهران پر از برندهای مشهور پوشاک خارجی است که هیچ سنخیتی با سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی ندارد.
محمد کشتی آرای پیشنهاد کرد:
ایجاد برج طلا در شهرها بجای شهرک صنعتی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر تهران و ایران گفت: ایجاد برج طلا و جواهر در شهرها بجای شهرک صنعتی با هدف تمرکز بیشتر برای معاملات عمده، صادراتی و جهانی در کشور تاکید کرد.
برنامه "روستای ما" ؛
پرورش ماهی در روستا
رادیو اقتصاد در برنامه "روستای ما" یکشنبه 8 اسفند ماه، به موضوع پرورش ماهی در روستا می پردازد.
برنامه "نود و هشتی ها" ؛
میزان تناسب کارمزد بانکی با خدمات ارائه شده
رادیو اقتصاد در برنامه "نود و هشتی ها" یکشنبه 8 اسفند ماه، به سراغ میزان تناسب کارمزد بانکی با خدمات ارائه شده خواهد رفت.
برنامه "ارمغان طبیعت" ؛
تامین خوراک طیور و انواع آن
رادیو اقتصاد در برنامه "ارمغان طبیعت" یکشنبه 8 اسفند ماه، به مبحث تامین خوراک طیور و انواع آن می پردازد.