آرشیو پژوهش های اقتصادی

مهندس علی زارعی ؛
نقش خلاقیت در کارآفرینی و فروش
سوال : چرا برخی از کشورها در فروش محصولات خود موفق تر عمل می کنند؟ چه رابطه ای بین ثروت ملی و فروش وجود دارد؟
ﺳﻬﺮاب دل اﻧﮕﯿﺰان؛
بررﺳﯽ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری در ۳۰ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اوﮐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه وری
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﭘﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧﺮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ…
محمد رضا عارف ، ابوالفضل کیانی بختیاری ؛
ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی
در دوران کنونی تولید علم و جنبش علمی با رونق و پیشرفت فنآوری به طور کامل آمیخته است و می توان گفت که تولید، گسترش و ترویج علم تاثیر چشم گیری در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران؛
تحولات تولید ناخالص داخلی ایران و اجزاء آن
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺳﺎل 85 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ دو ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 87 و 91 ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ …
دانلود فایل پی دی اف؛
افزايش توليد در كوتاه مدت با به كارگيرى روشهاى چاه محور
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﻮ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ...
دكتر كيومرث سهيلی ؛
تأثير بهبود فناوری توليد در بخش كشاورزی
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺮژی در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺪل ﻓﻨی اﻗﺘﺼﺎدی MEDEE-S
گزارش صنایع منتخب به روایت آمار و اطلاعات ؛
شماره ۱ : لوازم خانگی - اردیبهشت ۱۳۹۵
دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﺮاوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ادواری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
معاونت بهینه سازی مصرف انرژی؛
ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ بهینه سازی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژی ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﺑﻠﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ
به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻧﺮژی ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻣﻈﺮﻭﻑ ﻛﺸﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی عملی بهینه ساﺯی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژی ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی؛
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ، ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻧﻈـﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺸـﺎورزی و ﺻـﻨﻌﺖ در ﻫﻤــﺎﯾﺶ«ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺗﻮﻟﯿــﺪﻣﻠﯽ، ﮐــﺎر و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ از ﻣﻨﻈــﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن » ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ
مهندس سید موسی میرقربانی گنجی؛
مدیریت هزینه و شناسایي عوامل قابل کاهش هزینه
مدیریت هزینه و شناسایي عوامل قابل کاهش هزینه
نمایش 1 - 11 از 29 نتیجه
آیتم در هر صفحه 11
از 3

  

تازه‌ترین مطالب

احمدعلی سیروس:
ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی
مشاور کانون سردفتران ایران بر ضرورت ثبت سند خودرو تنها در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
برنامه "نود و هشتی ها" ؛
تاثیر کاهش تفریح در اقتصاد خانواده
رادیو اقتصاد در برنامه "نود و هشتی ها" سه شنبه 5 بهمن ماه، به موضوع تاثیر کاهش تفریح در اقتصاد خانواده خواهد می پردازد.
برنامه "از حرف تا عمل" ؛
صادرات خدمات فنی مهندسی صنعت برق
رادیو اقتصاد در برنامه "از حرف تا عمل" سه شنبه 5 بهمن ماه، به موضوع مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی صنعت برق خواهد پرداخت.
برنامه "ارمغان طبیعت" ؛
جایگاه ایران در پرورش صنعتی ماهیان خاویاری
رادیو اقتصاد در برنامه "ارمغان طبیت" سه شنبه 5 بهمن ماه، جایگاه ایران در پرورش صنعتی ماهیان خاویاری را بررسی می کند.
خطیبی تاکید کرد:
کاهش تولید نفت؛ نوید بخش قیمت گذاری مناسب در آینده!
خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با مجله خبری تحلیلی "روی خط اقتصاد" درباره تعیین قیمت نفت در سال 2017 میلادی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اخیر اوپک تولید 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت کاهش یافته که نوید بخش تعیین قیمت مناسب در آینده است.